top of page
Vad är coaching?: FAQ

HISTORIA

Ordet "coach" kommer ursprungligen från en liten by i Ungern som var kända för deras bekväma vagnar som drogs av hästar under 1500-talet - Kocs. 
Då lånade folk namnet på byn för att förklara den typ av vagn, på engelska blev det coach. 

Därav är en coach någon som hjälper en eller fler från där dem befinner sig till där dem vill vara på ett behagligt sätt.

COACH IDAG - FINNS ÖVERALLT

Coach är ett ord som används i många olika sammanhang- kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc.

Och det är inte ovanligt, framför allt i media, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. 


När jag coachar klienter så är det dem själva som är experter, jag är där för att öppna upp perspektiv och hjälpa klienten utforska för att komma fram till nya idéer och lösningar. Sätta upp handlingsplaner, uppgifter, mål & delmål för att uppnå tillfredsställande resultat.
Det handlar inte alltid om att övervinna ett hinder eller att lyckas med något som tycks omöjligt, ibland är det även vara det som klienten kan väldigt bra men vill utveckla för att bli ännu bättre.

METAFOR KRING OLIKA "HJÄLPAR-"ROLLER

En person som vill lära sig cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach.

 • Terapeuten uppmuntrar personen att tala om sin rädsla för att lära sig att cykla.

 • Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar.

 • Mentorn hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar. 

 • Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.

VAD GÖR JAG SOM COACH, EGENTLIGEN?

Min främsta uppgift som coach är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess genom att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.
Som coach håller jag i processen och klienten står för sitt ansvar i sina handlingar och val.

Jag har ett genuint intresse av att se individer växa och utvecklas. Jag som coach ger inte några råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är mina främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utvecklande och lärande.
Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Det är då min uppgift som coach att utmana klienten till handling och att tillsammans utforma strategier för att övervinna hinder och finna lösningar.
För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Jag hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

VEM ÄR COACHING TILL FÖR?

Alla är det korta svaret men så är det inte och kommer inte vara. Men om och när du vill upptäcka och utveckla din potential så är coaching ett bra ställe att börja på. 

Listan kan göras oändlig men här är några exempel.

 • Om och när du vill hitta sätt eller ”bygga broar” mellan ”din vetskap och dina handlingar”

 • Om och när du vill övervinna hinder eller lösa problem

 • Om och när du vill utvecklas i områden som du redan är bra inom

 • Om och när du vill förverkliga drömmar eller hitta mening med livet för dig

 • Om och när du vill öka din självkänsla/självförtroende

 • Om och när du vill ha balans i livet, t.ex mellan privatliv och arbetsliv

 • Om och när du vill reducera stress och öka livsglädje

 • För ett team som vill samarbeta och stötta varandra

 • För ledare som vill utmana sig själva och bli bättre på att utmana sina medarbetare

 • För medarbetare som vill och behöver prestera bättre

INTERNATIONAL COACH FEDERATION, ICF:S DEFINITION AV COACHING :

Professionell coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper klienten att uppnå tillfredsställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv. Genom coaching fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet.

Inför varje möte väljer klienten samtalets fokus, medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får klienten att ta sitt handlingsutrymme i anspråk. Coaching ökar klientens framsteg genom att ge henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om sina val. Coaching inriktar sig på var klienten befinner sig idag och vad hon/han är beredd att göra för att ta sig dit hon/han vill vara imorgon.

bottom of page